Bản quyền

Toàn bộ nội dung bài viết của blog (trừ nội dung có nguồn trích dẫn) đều thuộc bản quyền của Phạm Kim Anh

Mọi nguồn tin trích đăng bài viết cần nêu rõ tên blog (phamkimanh.com), tên tác giả (Phạm Kim Anh) và kèm link gốc của bài viết. Trích dẫn quá 25% toàn văn bài viết là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý của tác giả.

Mọi vấn đề liên quan đến việc sao chép, đăng tải, sử dụng bài viết, cũng như trao đổi, cộng tác, xin vui lòng liên hệ với Phạm Kim Anh  tại địa chỉ email: kimanhptd@gmailcom. Hoặc số điện thoại: 0916442227